O Společnosti MPs

O Společnosti

Společnost MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. je stavební společnost se zaměřením - výroba, dílenská a staveništní montáž ocelových konstrukcí a provádění pozemních a silničních staveb, včetně silničních a železničních mostů, jejich oprav, rekonstrukcí a sanací.

Společnost byla založena v roce 1994 se sídlem v Čepí u Pardubic.

V roce 2003 se společnost přesunula z původních stísněných prostor do nově budované průmyslové zóny obce Čepí, kde převzala část výrobních prostorů bývalé cihelny a přebudovala je pro výrobu ocelových konstrukcí a provozní zázemí.

Ve své činnosti vychází z dlouholetých zkušeností svých pracovníků v oboru a důrazu na kvalifikaci svých pracovníků. Ve svém oboru dbá společnost na zavádění nových technologií, ale zvládá i speciální technologie jako nýtování ocelových konstrukcí (její pracovníci mají v tomto oboru dlouholeté zkušenosti při nýtování ocelových konstrukcí železničních mostů), statické zajištění a zvýšení únosnosti kamenného a cihelného zdiva kleneb, domů, opěrných a zárubních zdí atd. metodou výztužných kleštin - Heli systém.

Stavební činnost provádíme na území České republiky, ocelové konstrukce dodáváme i do zahraničí.

Společnost dbá na zásady bezpečnosti a preciznosti a ochrany životního prostředí při provádění veškeré své činnosti, jak ve fázi přípravy, tak při samotné výstavbě.

Politika kvality

Politika jakosti společnosti MPS Mostní a pozemní stavby, s.r.o. je založena na principu spokojenosti zákazníka, jehož reálné požadavky chce společnost zodpovědně splnit při dosahování stabilní vysoké jakosti produkce společnosti, při dodržování dohodnutých termínů a dosahování oboustranně vyhovujících obchodně finančních podmínek.

Prioritou politiky jakosti společnosti je uspokojování potřeb zákazníka, tj. především splnění jeho reálných požadavků, včetně požadavků na jakost produkce společnosti.

Společnost si je vědoma, že základním prostředkem pro naplnění principů Politiky jakosti je dosahování dohodnutých parametrů jakosti, udržování dosažené jakosti produkce požadované zákazníkem a neustálé zlepšování jejích měřitelných parametrů.

Neoddělitelnou součástí Politiky jakosti je i snaha vytvářet partnerské obchodní vztahy se zákazníkem a s dodavateli organizace tak aby cena produkce společnosti pro zákazníky byla výhodná a přitom náklady produkce společnosti, vč. nákladů na dosažení dohodnutých parametrů jakosti byly pro společnost přijatelné.

Součástí Politiky jakosti je i soustavná péče o spolupracovníky - zaměstnance organizace. V rámci Politiky jakosti bude dbáno o jejich vysokou kvalifikaci, o vytváření a udržování odpovídajícího pracovního prostředí a v neposlední řadě o jejich finanční, event. i jiné ocenění, ovšem v závislosti na kvalitě jejich činností.

Realizace Politiky jakosti je však nutně spojena s pořízením a použitím nezbytných zdrojů hmotných i nehmotných. Součástí Politiky jakosti je vědomí vedoucích pracovníků společnosti o nezbytnosti zajištění a hospodárného a efektivního použití těchto zdrojů.

Tyto principy Politiky jakosti společnosti chce přitom její vedení realizovat v souladu s obecně platnými legislativními podmínkami a požadavky souvisejícími s předměty podnikání společnosti. S tím bezprostředně souvisí i požadavky na ochranu a zlepšování životního prostředí ve vztahu k produkci a na ochranu a bezpečnost svých pracovníků, vč. bezpečnosti požární.

Politika jakosti je základním podkladem a rámcem pro stanovování Cílů jakosti. Ty byly pro nejbližší období stanoveny - viz následující odstavec Příručky jakosti - a pro následná období příští budou vyhlašována podle aktuálních potřeb a v souladu s principy této Politiky jakosti.

V rámci každoročního přezkoumávání účinnosti a efektivnosti SMJ bude také vždy posouzena aktuálnost Politiky jakosti, tj. přezkoumána z hlediska kontinuity její vhodnosti.

S Politikou jakosti budou vhodnou formou seznámeni všichni pracovníci organizace po jejím vyhlášení a vždy, dojde-li k jejím změnám.

Politika Ems a Bozp

Ochrana životního prostředí a ochrana zdraví pracovníků tvoří současně s trvalým dosahováním kvality, bezpečnosti práce nejvyšší priority společnosti. Aktivní přístup k ochraně životního prostředí a zdraví pracovníků, snaha o nepřetržité snižování negativních vlivů na životní prostředí a bezpečnost práce je nezbytnou podmínkou úspěšného podnikání.

Pro naplnění výše stanovených strategických záměrů vedení firmy stanovilo tuto politiku OŽP a BOZP:

  • Usilovat o trvalé zlepšování svého environmentálního profilu a výkonnosti BOZP pomocí plnění stanovených cílů a cílových hodnot a zavedením a trvalým prověřováním systému řízení zaměřeného na OŽP a BOZP
  • Omezovat negativní dopady na životní prostředí a zdraví pracovníků prostřednictvím preventivních opatření a systematicky předcházet znečišťování ŽP a vzniku úrazů.
  • Dodržovat příslušné právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí a ochranu zdraví a bezpečnost práce, které se na naši společnost a naše pracovníky vztahují.
  • Vhodným způsobem vzdělávat a motivovat zaměstnance k aktivnímu přístupu a k dodržování zásad ochrany životního prostředí a zdraví.
  • O aktivitách společnosti dotýkajících se oblasti ochrany životního prostředí informovat veřejnost, veřejnoprávní orgány a o ochraně zdraví také zaměstnance a ostatní osoby pracující ve prospěch organizace.
  • Zajistit prevenci havárií, úrazů a tím minimalizovat negativní dopad případných havarijních situací na životní prostředí a pracovníky.